PERSONUPPGIFTER - GDPR

Vi värnar om din integritet

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies), vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Denna policy är tillgänglig på ELIT PR Byrå AB.Bakgrund

ELIT PR Byrå AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. ELIT PR Byrå AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.


ELIT PR Byrå AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

Namn, e-post och företagsnamn för att behandla en förfrågan när du fyller i formuläret på elitpr.se.
Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
Om du kontaktar ELIT PR Byrå AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar ELIT PR Byrå AB igen.


Insamling av data

Du kan utforska vår hemsida utan att lämna ifrån dig några personuppgifter om dig själv. ELIT PR Byrå AB samlar bara in data om arbetsplats, geografisk plats, företagsstorlek, bransch, men inga personuppgifter. Om du vid besök på vår hemsida registrerar dig i något av våra formulär så ber vi dig i vissa fall att lämna ifrån dig personuppgifter i den omfattning som krävs för att vi ska kunna förse dig med den information som du önskar. Den informationen kan vi, med ditt samtycke, även komma att använda för distribution av nyhetsbrev och inbjudningar till ELIT PR Byrå ABs seminarier, kurser och liknande.


Insamling av personuppgifter

Personuppgifter avser de uppgifter som du frivilligt lämnar ifrån dig genom att kontakta oss och/eller fylla i något av våra formulär på hemsida och som gör det möjligt för oss att identifiera dig personligen. Det kan vara information såsom namn, e-postadress, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer och annan information om dig och ditt företag. Personlig information kan även vara sådan information som finns tillgänglig på Internet, såsom Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och Google.


Cookies

ELIT PR Byrå AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Hubspot, Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket.

Genom Hubspot tjänsten använder vi cookies för att samla information i försäljnings- och marknadsföringssyfte. Informationen används för att kunna ge relevant information till besökare och att förbättra totalupplevelse av vår hemsida. All data används bara för internt bruk och efter samtycke från användaren genom att de frivilligt lämnat ifrån sig personuppgifter. Hubspot använder både första- och tredje parts cookies.

Genom Google Analytics tjänsten använder vi cookies för att samla in information om hur besökarna använder vår hemsida. Vi sammanställer informationen till rapporter som används för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Cookies är i detta fall anonym information, inklusive antalet besökare, var de kommer ifrån och vilka sidor de besökt. Google Analytics använder bara första parts cookies

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.


Säkerhet

ELIT PR Byrå AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.


ELIT PR Byrå AB använder säkra servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Laglighet i behandlingen

ELIT PR Byrå AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syfte som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om ELIT PR Byrå AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av ELIT PR Byrå AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.


Rättslig grund för behandling

ELIT PR Byrå AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ettavtal mellan dig och ELIT PR Byrå AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla ELIT PR Byrå AB åtaganden enligt det aktuella avtalet.

ELIT PR Byrå AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån ELIT PR Byrå AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.


Personuppgiftsbiträde

ELIT PR Byrå AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från ELIT PR Byrå AB.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom EU och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Avprenumerera och/eller radera uppgifter

Om du har lämnat personuppgifter till ELIT PR Byrå AB så har du följande rättigheter gällande den informationen:

 • Att få ett utdrag på de personuppgifter som du har lämnat till oss
 • Att begära korrigering av felaktigheter i de personuppgifter som du har lämnat till oss
 • Att begära att personuppgifterna inte används för att kontakta dig
 • Att begära att alla personuppgifter om dig raderas från ELIT PR Byrå AB listor
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter så kontakta ELIT PR Byrå AB med hjälp av kontaktinformationen nedan.


Ändringar i denna sekretesspolicy

ELIT PR Byrå AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretess policy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på ELIT PR Byrå AB hemsida.


Kontaktinformation

ELIT PR Byrå AB (Personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556898-1830
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
0707 - 204219
info@elitpr.seCopyright © All Rights Reserved 2020 by ELIT PRELIT PR Byrå AB 

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

Sverige

www.elitpr.se

info@elitpr.se

Tel: 0707 - 20 42 19


Medlem i Svenska PR Företagen


Denna webbsida använder cookies för att fungera korrekt och ge dig bästa upplevelsen. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Acceptera